Hľadáte profesionálne stavebné poradenstvo a nechce sa Vám trápiť s byrokraciou?

My vieme, ako na to!

O spoločnosti

Spoločnosť INGO s.r.o. prináša svojim klientom viac ako 10ročné skúsenosti v oblasti inžinieringu. Našim cieľom je poskytovanie komplexných služieb, poradenstvo v oblasti stavebného práva a v neposlednom rade šetrenie Vášho času.

Inžiniering je dôležitým krokom pri celkovom investičnom zámere. Klientom ponúkame vybavenie územného rozhodnutia Pri výbere pozemku na stavbu rodinného domu, alebo pri výbere lokality určenej pre investičný zámer je veľmi dôležité sa oboznámiť s územno –plánovacou dokumentáciou vydanou pre konkrétne územie. Tam získa klient informácie o tom, na aké účely je pozemok určený a zároveň rôzne podmienky výstavby. Tieto vydané a schválené normy sú pre klienta záväzné a musia byť dodržiavané. Je možné požiadať o zmeny regulatív, ale obec, resp. stavebný úrad nemusí požiadavke stavebníka vyhovieť. Územné rozhodnutie je prvým rokom v stavebnom konaní. Definuje napríklad, aká bude stavba veľká, kde bude umiestnená, postup, no najmä podmienky napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn) ako aj ďalšie podmienky, ktoré vyplynú zo stanovísk jednotlivých účastníkov konania. V prípade rodinných domov je možné spojiť územné a stavebné rozhodnutie. , stavebného povolenia Ďalším krokom v konaní je vydanie stavebného povolenia. Keď je územné rozhodnutie vydané, podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie platí do dvoch rokov od jeho vydania, ak sa so stavbou nezačalo. Začatie stavby treba písomne ohlásiť stavebného úradu. V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú všetky náležitosti dodržané, stavebný úrad má povinnosť do 30 dní od podania návrhu vydať stavebné povolenie. S realizáciou stavby sa môže začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad môže vydať stavebné povolenie s pripomienkami, ktoré treba pri realizácii dodržať a je vhodné ich zapracovať do realizačného projektu. Účastníkom územného a stavebného konania je stavebník, resp. splnomocnený zástupca stavebníka. Účastníkmi sú taktiež osoby, ktoré majú vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať, resp. majitelia alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k jestvujúcej stavbe, ktorá súvisí s navrhovanou stavbou ( napr. pri prestavbe, prístavbe alebo nadstavbe). Svoj vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku alebo stavbe musia účastníci konania preukázať napríklad výpisom z listu vlastníctva. Medzi ďalších účastníkov konania patria : majitelia susedných stavieb (ak ich vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe môže byť stavebným povolením priamo dotknuté), stavebný dozor, projektant stavby, správcovia sietí , obvodný pozemkový úrad, obvodný úrad životného prostredia, pamiatkový úrad, prípadne iné štátne inštitúcie. , kolaudačného rozhodnutia, podkladov z katastra nehnuteľností, identifikácie parciel, geodetické zameranie stavieb, legalizáciu stavieb či búracie povolenia. Našich klientov zastupujeme voči tretím osobám ako sú napr. stavebné úrady, miestne úrady, dotknuté orgány štátnej správy, projektanti, dodávatelia stavby atď.

Pri spolupráci s klientom kladieme veľký dôraz na individuálny a odborný prístup, riadime sa jeho požiadavkami, aby sme tak dospeli k jeho maximálnej spokojnosti.

Naša spoločnosť vykonáva vyššie uvedené druhy na celom území Slovenskej republiky.

Služby

 • Asanácia objektov
 • Vyňatie z PPF, LPF
 • Územné povolenie
 • Projekt bilancie skrývky humusového horizontu
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Zmena stavby pred jej dokončením
 • Skúšobná prevádzka
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
 • Geodetické práce
 • Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
 • Poradenská činnosť v oblasti stavebného práva a povoľovacích procesov

Referencie

Našimi referenciami sú mnohé projekty z oblasti pozemných a inžinierskych stavieb.

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Polyfunkčné objekty
 • Vedenie VN, NN
 • Oprava rozvodne a trafostanice /bez VN a VNN/
 • Prevádzky obchodu a služieb
 • Inžinierske siete a komunikácie

Kontakt